GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

(INSPECTION CERTIFICATION)

Số/No :  00434/VAT/05/KĐ.KV2

 

     ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH (Object):     VAN AN TOÀN/ SAFETY VALVE

1.Loại van an toàn (Type Of Safety Valve):             Lò xo

2.Mã hiệu (Model):                                                   VAT

3.Năm chế tạo (Date Of Mf):                                   ./.

4.Nhà chế tạo (Manufacturer):                                ./.

Đơn vị yêu cầu (Requester): CÔNG TY TNHH MINH LONG I

Địa chỉ (Add):  Số 333 đường Hưng Định 24, Kp. Hưng Lộc, P. Hưng Định, Tp. Thuận An,

  1. Bình Dương

Vị trí lắp đặt (Place): Trên bình chịu áp lực Ø1176xH1500 (72939)

5.Môi chất làm việc (Medium):                                   Không khí nén

6.Môi chất thử nghiệm (Test Medium):                      Không khí nén

7.Áp suất thiết kế (Design Pressure) :                       ./. kG/cm2

8.Áp suất làm việc (Working Pressure):                     8,5 kG/cm2

9.Áp suất mở (Open Pressure):                                  9,5 kG/cm2

10.Áp suất thử kín (Leakage Test Pressure):             8,5 kG/cm2

11.Kết luận (Conelusion):                                           Đạt yêu cầu

12.Tem kiểm định số (Verification stamp N0):           0001

13.Ngày kiểm định (Date Of Test):                             20/07/2023

14.Thời hạn (Valid Until):                                           20/07/2024

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239