CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No :  02410/ĐHAS/05/KĐ.KV2

 

 

Tên thiết bị/ Equipment:                    ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT / PRESSURE GAUGES 

Kiểu/ Type:                                         Lò xo         

Số chế tạo/ Seri No:                           DH – 06

Sản xuất tại/ Manufacturer:                Badotherm – Holland                                              

Đặc trưng đo lường/ Specifications:  Phạm vi đo: (0÷400) kG/cm2

Pressure meas range:

                                                                Giá trị vạch chia: 10,0 kG/cm2

Division value:

                                                                Cấp chính xác: 1.0

Accuracy class:

Người/Đơn vị sử dụng: CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ NGỌC CÓ

User:  Số 30, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Phương pháp kiểm tra / Method of test:

  • Kiểm tra bên ngoài: Đạt   R                       Không đạt £
  • Kiểm tra vận hành Đạt   R                        Không đạt £                       

Kết luận/ Conclusion:  Thiết bị đã được kiểm tra kỹ thuật đạt

yêu cầu. Khi đưa thiết bị vào hoạt động phải tuân thủ TCVN hiện hành.                                       

Số tem:                                                    02410

Verification stamp N0:

Có giá trị đến:                                        14/08/2024(*)

Valid until:

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239